Директива ЕС о сохранении данных (укр.)

1417
1

Директива 2006/24/EC Європейського парламенту та Ради Європи
від 15 березня 2006 р.

Про збереження даних, створених або оброблених при наданні загальнодоступних послуг електронних повідомлень або громадських мереж зв’язку, та внесення поправок в Директиву 2002/58/ЕС

Європейський парламент та Рада Європейського союзу,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і, зокрема статті 95,

Беручи до уваги пропозицію ЄвроКомісії,

Беручи до уваги думку Європейського економічного і соціального комітету [1]

Діючи відповідно до процедури, викладеної у статті 251 Договору [2],

Беручи до уваги:

(1) Директиви 95/46/EC Європейського Парламенту та Ради Європи від 24 жовтня 1995 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних [3] вимагає від держав-членів з метою захисту прав і свобод людини у зв’язку з обробкою персональних даних, і зокрема їх право на недоторканність приватного життя, з тим щоб забезпечити вільний потік особистих даних в рамках Співтовариства.

(2) Директиви 2002/58/ЕС Європейського парламенту та Ради Європи від 12 липня 2002 року, що стосуються обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі електронних комунікацій (Директива про недоторканність приватного життя і електронних повідомлень) [4] перекладається на принципи, викладені в Директиві 95/46/ЕС в конкретні правила для електронних повідомлень сектора.

(3) статті 5, 6 і 9 директиви 2002/58/ЕС закладають правила, які повинні застосовуватися до мереж та послуг у зв’язку з обробкою даних про трафік та місцезнаходження і створені для використання електронних послуг зв’язку. Такі дані повинні бути стерті або зроблені анонімними, коли не потрібно надіслати повідомлення, за винятком даних, необхідних для підготовки абонентського рахунку та платежів, пов’язаних з взаємопідключенням. За умови згоди, деякі дані можуть бути оброблені в цілях маркетингу та надання послуг з доданою вартістю.

(4) у пункті 1 статті 15 Директиви 2002/58/ЕС встановлено умови, за яких держави-члени можуть обмежувати обсяг прав і обов’язків у відповідності зі статтями 5, 6, 8 (пункти 1, 2, 3 і 4) і 9 Директиви. Будь-які такі обмеження повинні бути необхідними, належними і пропорційними в рамках демократичного суспільства, для конкретних цілей, пов’язаних з громадським порядком, тобто для забезпечення національної безпеки (тобто державної безпеки), оборони, громадської безпеки або запобігання, розслідування, розкриття і судового переслідування кримінальних злочинів, або несанкціонованого використання електронних комунікаційних систем.

(5) Кілька держав-членів прийняли законодавство, що передбачає збереження даних від постачальників послуг з метою попередження, розслідування, виявлення і переслідування кримінальних злочинів. Ці національні положення істотно відрізняються один від одного.

(6) правові та технічні розбіжності між національними законами про збереження даних з метою попередження, розслідування, виявлення і переслідування кримінальних злочинів є перешкодою для внутрішнього ринку електронних комунікацій послуг, оскільки провайдери послуг стикаються з різними вимогами щодо видів трафіку, збереження даних про місцезнаходження, умов та тривалість утримання.

(7) висновки Ради Європи з питань юстиції і внутрішніх справ від 19 грудня 2002 підкреслюють, що, з огляду на значне зростання можливостей, що надаються за допомогою електронних повідомлень, дані, пов’язані з використанням електронних засобів зв’язку, мають особливо важливе значення, і тому є цінним інструментом для запобігання , розслідування, розкриття і судового переслідування злочинів, зокрема з організованою злочинністю.

(8) У Декларації про боротьбу з тероризмом, яка була прийнята на
Європейської ради від 25 березня 2004 року, Рада доручила
вивчити заходи для встановлення правил, що стосуються збереження
повідомлень, трафіку даних послуг.

(9) Згідно зі статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ), кожен має право на повагу його приватного життя і кореспонденції. Державні органи можуть втручатися у здійснення цього права лише згідно з законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві, зокрема, в інтересах державної безпеки або громадської безпеки, для запобігання безпорядків або злочинів або для захисту прав і свобод інших осіб. Оскільки утримання даних виявилося необхідним і ефективним інструментом для проведення розслідувань правоохоронних органів у ряді держав-членів, зокрема щодо серйозних питань, таких як організована злочинність і тероризм, це необхідно для забезпечення того, щоб зберегти дані в розпорядження правоохоронних органів протягом певного періоду, передбаченого в цій Директиві. Прийняття документа про збереження даних, що відповідає вимогам статті 8 ЄКПЛ, є необхідною мірою.

(10) У своїй заяві від 13 липня 2005 р., що засуджує терористичні акти в Лондоні, Рада наголошує на необхідності якнайшвидшого прийняття спільних заходів по збереженню телекомунікаційних даних.

(11) З огляду на важливість даних, трафіку і даних про місцезнаходження для розслідування, розкриття та судового переслідування кримінальних злочинів, про що свідчать наукові дослідження і практичний досвід ряду держав-членів, необхідно забезпечити на європейському рівні, щоб дані, які створюються та обробляються постачальниками послуг загальнодоступних електронних повідомлень або громадських мереж зв’язку на надання послуг зв’язку, зберігаютьлися протягом певного періоду, як це передбачено в цій Директиві.

(12) пункт 1 статті 15 Директиви 2002/58/ЕС продовжує застосовуватися до даних, включаючи дані, пов’язані з невдалою спробою дзвінка, збереження якого не потрібно в цій директиві, і тому виходять за рамки спектру, а також для утримання на цілі, у тому числі судові, крім тих, які охоплюються цією Директивою.

(13) Ця Директива стосується тільки даних, отриманих та оброблюваних як наслідок повідомлення або комунікаційних сервісів, і не поширюється на дані щодо змісту цієї інформації або повідомлень. Дані повинні бути збережений таким чином, щоб уникнути повторного збереження. Дані, отримані або оброблені при постачанні комунікаційні послуги зацікавленим, відноситься до доступних даних. Зокрема, у зв’язку зі збереженням даних
пов’язаних з Інтернет, електронною поштою та Інтернет-телефонією, зобов’язання зберегти дані можуть застосовуватися тільки у відношенні даних від провайдера або мережі провайдерів власних послуг.

(14) Електронні комунікаційні технології швидко змінюються, і цілком можливо, що законні вимоги компетентних органів можуть змінюватися. Для того, щоб отримати консультації та сприяння обміну досвідом щодо найкращої практики в цій галузі, ЄвроКомісія має намір створити групу у складі складі правоохоронних органів держав-членів, представників Європейського парламенту та органів влади для захисту даних, включаючи захист даних, у тому числі з боку контролюючого органу по захисту даних.

(15) Директиви 95/46/ЕС і 2002/58/ЕС в повній мірі застосовуються до даних, збережених у відповідності з цією директивою. Стаття 30, пункт 1 Директиви 95/46/ЕС вимагає проведення консультацій у рамках Робочої групи по захисту прав осіб у відношенні обробки персональних даних, створені у відповідності зі статтею 29 цієї директиви.

(16) До обов’язків постачальників послуг, що стосуються заходів по забезпеченню якості даних, що випливають з положень статті 6 Директиви 95/46/ЕС, і їх зобов’язання щодо заходів для забезпечення конфіденційності та безпеки обробки даних, пов’язаних з Статті 16 і 17 цієї директиви, в повній мірі застосовуються до даних, збережених по цій директиві.

(17) Особливо важливо, щоб держави-члени прийняли законодавчі заходи щодо забезпечення збереження даних в рамках цієї директиви, які повинні бути представлені в компетентні національні органи тільки у відповідності з національним законодавством, при повній повазі основних прав відповідних осіб.

(18) У цьому контексті варто нагадати, що стаття. 24 Директиви 95/46/ЕС вимагає від держав-членів встановити санкції за порушення положень, прийнятих у відповідності з цією директивою. Стаття 15, пункт 2 Директиви 2002/58/ЕС вводить ту ж вимогу по відношенню до національних положень, прийнятих у відповідності з директивою 2002/58/ЕС. Рамкове рішення Ради Європи 2005/222/JHA від 24 лютого 2005 року щодо нападу на інформаційні системи [5] передбачає, що умисний незаконний доступ до комп’ютерних систем, включаючи дані, що зберігаються в них, повинен бути покараний як кримінальний злочин.

(19) право будь-якої особи, якій був заподіяний збиток в результаті незаконної переробки операції або будь-які дії, несумісної з національними положеннями, прийнятими у відповідності з директивою 95/46/ЕС для отримання компенсації, що випливають зі статті 23 Директиви, що застосовуються також у відношенні до будь-якої незаконної обробки персональних даних у відповідності з цією директивою.

(20) Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи від 2001 року і Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру Ради Європи від 1981 року також поширюється на дані, збережені у відповідності з цією Директивою .

(21) З цілей цієї Директиви, а саме з метою узгодженням зобов’язань провайдерам зберігати певні дані, і забезпечити використання цих даних для цілей розслідування, виявлення і переслідування за серйозні злочини, як визначено в національному законодавстві кожної держави-члена, не може бути достатньо окремих зусиль держав-членів. І тому, в силу масштабів і наслідків цієї директиви, краще досягнути цих цілей на рівні Спільноти, Спільнота може вжити заходів у відповідності з принципом субсидіарності, як це викладено в У статті 5 Договору. У відповідності з принципом пропорційності, викладених у цій статті, ця Директива не поширюється далі, ніж необхідно для досягнення цих цілей.

(22) Ця Директива поважає основні права та дотримується принципів, визнані зокрема, в Хартії основних прав Європейського Союзу. Зокрема, ця директива разом з Директивою 2002/58/ЕС спрямована на забезпечення повного дотримання громадянам основних прав на повагу приватного життя і захисту свої особистих даних, як це закріплено в статтях 7 та 8 Статуту .

(23) З огляду на те, що зобов’язання провайдерів електронних послуг зв’язку повинні бути пропорційними, ця директива вимагає, щоб вони зберігали тільки ті дані, які створюються та обробляються в процесі надання своїх послуг. У тому випадку, якщо такі дані не генерується або обробляється тими постачальниками, вони не зобов’язані зберігати їх. Ця директива не спрямована на узгодження технології для зберігання даних, питання вибору якої має вирішуватися на національному рівні.

(24) Відповідно до пункту 34 Межорганізаціойної угоди про кращу законотворчу діяльність [6], державам-членам пропонується підготувати для себе і в інтересах всієї спільноти, свої власні таблиці, які ілюструють, наскільки це можливо, кореляцію між цією Директивою і транспонуванням заходів, а також віддати їх гласності.

(25) Ця Директива не впливає на можливість прийняття державами-членами законодавчих заходів щодо права на доступ і використання даних органами державної влади країни. Питання доступу до інформації, що зберігається у відповідності з цією директивою національними владою для таких заходів, як це зазначено в пункті 2 статті 3, перший абзац, директиви 95/46/ЕС, підпадає під дію законодавства Співтовариства. Разом з тим вони можуть бути предметом внутрішнього законодавства та прийняті у відповідності з главою VI цього Договору про Європейський Союз. Таке законодавство або заходи повинні в повній мірі поважати основні права, що випливають з конституційних традицій держав-членів та гарантованих ЄКПЛ. Відповідно до статті 8 Європейської конвенції з прав людини, як вона розуміється Європейським судом з прав людини, втручання з боку публічних властей у приватне життя людини повинні відповідати вимогам необхідності і пропорційності і мають служити явним і законним цілям і таким чином, бути адекватним, а не надмірним, по відношенню до мети втручання.

Прийняли Цю Директиву:

Стаття 1
Цілі і завдання

1. Мета цієї директиви полягає в тому, щоб наблизити закони держав-членів, що стосуються зобов’язань постачальників загальнодоступних електронних повідомлень, служб або громадських мереж зв’язку щодо збереження певних даних, які створюються та обробляються ними, з метою забезпечення того, щоб ці дані були доступні для розслідування, виявлення і судового переслідування за серйозні злочини, як це визначено національним законодавством кожної держави-члена.

2. Ця Директива поширюється на трафік і дані про місцезнаходження як юридичних, так і фізичних осіб, а також відповідні дані, необхідні для ідентифікації абонента або зареєстрованого користувача. Вона не повинна поширюватися на зміст електронних повідомлень, в тому числі інформацію, що поширюється з використанням мереж електронного зв’язку.

Стаття 2
Визначення

1. Для цілей цієї Директиви, визначення Директиви 95/46/ЕС, Директиви 2002/21/EC Ради Європи від 7 березня 2002 р. з загальної нормативної бази для електронних комунікаційних мереж і послуг (Рамкова директива) [7 ] і Директиви 2002/58/ЕС.

2. Для цілей цієї Директиви:
a) «дані» означає трафік даних і місце розташування, а також дані, необхідні для ідентифікації абонента або користувача;
b) «користувач» означає будь-яка юридична або фізична особа, що використовує загальнодоступну послугу електронних повідомлень для особистих чи комерційних цілей, не обов’язково має підписку на дану послугу;
c) «телефонний сервіс» означає дзвінки (в тому числі голосові, голосова пошта та конференц-дзвінки і дані), додаткові послуги (включаючи пересилання і переклад) і послуги з передачі повідомлень і мультимедійних послуг (включаючи службу коротких повідомлень SMS), розширені засоби масової інформації та медіа-послуги);
d) «User ID», «ідентифікатор» означає унікальний ідентифікатор, виділений для осіб, коли вони підписуються або реєструються для отримання доступу до Інтернет або послуги Інтернет-зв’язку;
e) «cell ID», «Ячейка ID» означає, з якої соти було зроблено виклик з мобільного телефону та на яку соту було завершено виклик на мобільний телефон;
f) «невдала спроба виклику» означає повідомлення, коли телефон успішно підключено, але він не відповів, і було втручання в результаті керування мережею.

Стаття 3
Зобов’язання зберігати дані

1. Незалежно від положень статей 5, 6 і 9 директиви 2002/58/ЕС держави-члени повинні вжити заходів для забезпечення того, щоб дані, вказані в ст. 5 Директиви були збережені у відповідності до положень тією мірою, якою вони створюються й обробляються у їхній країні з боку постачальників загальнодоступних послуг електронних комунікацій або громадських мереж зв’язку на надання послуг зв’язку.

2. Зобов’язання зберігати дані, згадані в пункті 1, також включає збереження даних, зазначених у ст. 5, пов’язані з невдалою спробою виклику, де ці дані генеруються, обробляється і зберігається (у випадку даних та телефонії), або зберігається на момент входу (у випадку з інтернет-даних) з боку постачальників загальнодоступних послуг електронних комунікацій або громадських мереж зв’язку в ході надання послуг повідомлень. Ця Директива не вимагає збереження даних, що стосуються дзвінків, які не відбулися.

Стаття 4
Доступ до даних

Держави-члени повинні вжити заходів для забезпечення того, щоб зберегти дані у відповідності з цією Директивою, і тільки у відповідності з національним законодавством, для передачі лише у певних випадках у компетентні національні органи.
Процедури, яких слід дотримуватися, і умови, які повинні бути виконані для отримання доступу до збережених даних у відповідності з вимогами необхідності і пропорційності визначається кожною державою-членом в рамках її національного законодавства у відповідності до Положення Європейського Союзу або міжнародного публічного права, і, зокрема, Європейської конвенції з прав людини, як вона розуміється Європейським судом з прав людини.

Стаття 5
Категорії даних, які зберігаються

1. Держави-члени повинні забезпечити збереження наступні категорії даних у відповідності з цією Директивою:
а) дані, необхідні для відстеження та ідентифікації джерела повідомлення:
1) по мережі фіксованого телефонного зв’язку та мобільного телефонного зв’язку:
I) номер телефона, з якого робиться виклик;
II) ім’я та адреса абонента або зареєстрованого користувача;
2) доступ в Інтернет, електронної пошти та Інтернет-телефонії:
I) ID – ідентифікатор, виділений користувачу;
II) ідентифікатор користувача та телефонні номери, виділені для будь-якого повідомлення телефонної мережі загального користування;
III) ім’я та адреса абонента або зареєстрований користувач, якому він належав у момент з’єднання IP-адреса, ID користувача або номер телефону;
b) дані, необхідні для визначення призначення повідомлення:
1) по мережі фіксованого телефонного зв’язку та мобільного телефонного зв’язку:
I) номер (номери), який був набраний, і телефон (телефони), на який виклик направляється, а у випадках, пов’язаних з додатковими послугами, такими як переадресація викликів і передача викликів, номер (номери), на який виклик направляється;
II) ім’я та адресу абонента або зареєстрованого користувача;
2) електронною поштою та засобами Інтернет-телефонії:
I) ідентифікатор користувача або номер телефону одержувача, на який він приймає виклику через засаби Інтернет-телефонії;
II) ім’я та адресу абонента або зареєстрованого користувача та ідентифікатор користувача передбачуваного одержувача повідомлення;
с) дані, необхідні для визначення дати, часу та тривалості повідомлення:
1) по мережі фіксованого телефонного зв’язку та мобільного телефонного зв’язку — дата та час початку та кінця повідомлення;
2) доступ в Інтернет, до електронної пошти та Інтернет-телефонії:
I) дата і час підключення та відключення послуги доступу до мережі Інтернет по закінченні певного часу зони, разом з IP-адресою, присвоєною постачальником послуг доступу до Інтернету, будь то статична або динамічна, а також ідентифікатор користувача абонента або зареєстрованого користувача;
II), дату і час підключення та відключення послуги електронної пошти або через Інтернет або Інтернет-телефонії на певний час зони;
d) дані, необхідні для визначення типу повідомлень:
1) по мережі фіксованого телефонного зв’язку та мобільного телефонного зв’язку: яка телефонна послуга використовується;
2) електронною поштою та Інтернет-телефонія: яка Інтернет послуга використовується;
е) дані, необхідні для ідентифікації користувачів, їх комунікаційного устаткування і обладнання:
1) по мережі фіксованого телефонного зв’язку — кількість вихідних і вхідних дзвінків;
2) про мобільний зв’язок:
I) кількість вихідних і вхідних дзвінків;
II) ідентифікатор міжнародного мобільного абонента (IMSI) від абонента;
III) Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) від абонента;
IV) IMSI групи викликів;
V) IMEI групи викликів;
VI) у разі анонімної послуги передплаченого сервісу — дата і час першої активації сервісу і розташування соти (Cell ID), з якого була активована послуга;
3) доступ в Інтернет, електронної пошти та Інтернет-телефонії:
I) номер телефону виклику для віддаленого доступу (Dial-Up);
II) ідентифікатор цифрової абонентської лінії (DSL) або інших кінцевих пристроїв автора повідомлення;
f) дані, необхідні для ідентифікації обладнання мобільного зв’язку:
1) розміщення соти (Cell ID) на початку повідомлення;
2) дані визначення географічного розташування комірок з урахуванням їх розташування (Cell ID) протягом періоду, в якому зберігаються повідомлення.
2. У відповідності з цією Директивою, не можуть зберігатися дані, які свідчать про зміст повідомлення..

Стаття 6
Періоди збереження

Держави-члени повинні забезпечити, щоб категорії даних, зазначені у статті 5, повинні зберігатися протягом не менше шести місяців і не більше двох років з дати повідомлення.

Стаття 7
Недоторканність приватного життя і даних

Без шкоди для положень, прийнятих у відповідності з Директивою 95/46/ЕС та Директивою 2002/58/ЕС, кожна держава-член повинна забезпечити, щоб постачальники загальнодоступних послуг електронних комунікацій або громадських мереж дотримуватися, як мінімум, таких принципів безпеки даних, збережених у відповідності з цією директивою:

а) збереження даних повинні бути такої ж якості і з тією ж безпекою та захистом, і даних по мережі;

b) щодо даних мають бути відповідні технічні та організаційні заходи для захисту від випадкового або незаконного знищення, випадкової втрати або зміни, або несанкціонованого або незаконного зберігання, обробки, доступу і розкриття інформації;

с) щодо даних мають бути відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення того, щоб до них міг одержати доступ тільки спеціально уповноважений персонал;

d) дані, за винятком тих, доступ до яких було збережено, видаляти в кінці періоду утримання.

Стаття 8
Вимоги до зберігання збережених даних

Держави-члени повинні забезпечити, щоб дані, згадані в статті 5, повинні бути збережені у відповідності з цією Директивою таким чином, щоб збереглися дані та інша інформація, що відноситься до цих даних за запитом передаються без невиправданої затримки в компетентні органи.

Стаття 9
Контролюючий орган

1. Кожна держава-член призначає одного або кількох державних органів, відповідальних за контроль за застосуванням на своїй території положення, прийняті державами-членами у відповідності зі статтею 7 про захист даних. Ці органи можуть бути такими ж, як ті, про які йдеться в статті 28 Директиви 95/46/ЕС.

2. Органи, зазначені в пункті 1, повинен діяти з повною незалежністю у проведенні моніторингу, згаданих у цьому пункті.

Стаття 10
Статистика

1. Держави-члени повинні забезпечити, щоб ЄвроКомісія отримувала щорічні статистичні дані про збереження даних, отриманих або оброблених у зв’язку з наданням послуг загальнодоступних електронних повідомлень або громадських мереж зв’язку. Ці статистичні дані включають в себе:

— Випадки, в яких інформація була надана в компетентні органи у відповідності з чинним законодавством,

— Час, що минув з моменту збереження даних до дати, за якими компетентні органи звернулися з проханням про надання даних

— Випадки, коли запити про дані не можуть бути задоволені.

2. Ця статистика не містить особистих даних.

Стаття 11
Поправка до Директиви 2002/58/ЕС

Статтю 15 Директиви 2002/58/ЕС викласти в наступному пункті:

«1A. Пункт 1 не застосовується для збереження даних, які явно вимагають директиви 2006/24/EC від Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про збереження даних, отриманих або оброблених у зв’язку з наданням загальнодоступних електронних послуг зв’язку або надання послуг загальнодоступних електронних мереж зв’язку [] для цілей, викладених в статті. пункті 1. 1 Директиви.

Стаття 12
Майбутні заходи

1. Держава-член, зіштовхуючись з особливими обставинами, які вимагають продовження максимального терміну зберігання зазначених у ст. 6 протягом обмеженого періоду часу, може вжити необхідних заходів. Держави-члени повинні негайно повідомити про це ЄвроКомісію і повідомити іншим державам-членам про заходи, які приймаються у відповідності з цією статтею, а також вказати на причини для їх прийняття.

2. ЄвроКомісія протягом шести місяців після отримання повідомлення згідно з пунктом 1, повинна прийняти або відхилити національні заходи після розгляду того, чи є вони засобом довільної дискримінації або прихованого обмеження торгівлі між державами-членами та чи представляють вони собою перешкоду для функціонування внутрішнього ринку . За відсутності такого рішення ЄвроКомісії протягом цього періоду національні заходи вважаються прийнятними.

3. У тих випадках, коли національні заходи держав-членів на відступ від положень цієї Директиви затверджені у відповідності з пунктом 2, то ЄвроКомісія може розглянути питання про те, щоб пропонувати поправки до цієї Директиви.

Стаття 13
Засоби правового захисту, відповідальність та санкції

1. Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб національні заходи по здійсненню положень глави III Директиви 95/46/ЕС для надання засобів судового захисту, відповідальності та санкцій на обробку даних відбулись у повному обсязі у відповідності з цією директивою.

2. Зокрема, кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення того, щоб будь-який випадок навмисного доступу або передачі даних, що зберігаються у відповідності з цією Директивою, який не допускається згідно з національним законом, прийнятим у відповідності з цією Директивою, підлягає покаранню, у тому числі у вигляді адміністративних та кримінальних санкцій, ефективних, пропорційний та таких, що роблять стримуючий вплив.

Стаття 14
Оцінка

1. Не пізніше 15 вересня 2010 року подати на розгляд Європейського парламенту та Ради Європи огляд здійснення цієї Директиви, і його вплив на господарюючі суб’єкти і споживачів, з урахуванням подальшого розвитку подій в сфері електронних комунікаційних технологій, і статистичні дані у відповідності зі статтею 10, щоб визначити чи є необхідним внести поправки до положень цієї Директиви, зокрема щодо переліку в статті 5, і періоди збереження, передбачені у статті 6. Результати оцінки доводяться до відома громадськості.

2. Для цієї мети ЄвроКомісія розглядає будь-які зауваження, представлені державами-членами або робочої групи, створеної у відповідності зі статтею 29 Директиви 95/46/ЕС.

Стаття 15
Перенесення

1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, правила та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви, не пізніше 15 вересня 2007 вони повинні негайно повідомити ЄвроКомісію про ці положення. Правила, прийняті державами-членами, повинні містити посилання на цю директиву, ця інформація повинна супроводжувати їх офіційне опублікування. Процедура такого посилання повинна бути визначена державами-членами.

2. Держави-члени повинні повідомляти про основні положення національного законодавства, які вони приймають в області, охоплюваній цієї Директивою.

3. Будь-яка держава-член може відкласти застосування цієї Директиви в тій частині, яка стосується збереження даних, пов’язаних з доступом в Інтернет, Інтернет-телефонії та електронної пошти, до 15 березня 2009. Будь-яка держава-член, яка має намір скористатися цим пунктом, повідомляє про це Раду Європи та ЄвроКомісію заявою на момент прийняття цієї Директиви. Ця заява публікується в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Стаття 16
Вступ в силу

Ця Директива набирає чинності на двадцятий день після її публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Стаття 17
Адреса

Ця Директива адресована державам-членам.

Вчинено в Страсбурзі 15 березня 2006 року.

Для Європейського парламенту

Президент
J. Borrell Fontelles

Рада

Президент
H. Вінклер

[1] Висновок 19 січня 2006 року (ще не опубліковано в Офіційному журналі).

[2] Укладення 14 грудня 2005 р. (ще не опубліковано в Офіційному журналі) та рішення Ради від 21 лютого 2006

[3] OJ L 281, 23.11.1995, стор 31. Директива з поправками, внесеними до Регламенту (EC) № 1882/2003 (OJ L 284, 31.10.2003, стор 1).

[4] OJ L 201, 31.7.2002, p. 37.

[5] OJ L 69, 16.3.2005, p. 67.

[6] OJ C 321, 31.12.2003, стор 1.

[7] OJ L 108, 24.4.2002, p. 33.

[] OJ L 105, 13.4.2006, p. 54.

Автор — Вася Сетевой

Оставить комментарий

Комментарии | 1

  • Посилання на європейське право — річ надзвичайно корисна. Проте починати, мабуть, треба все ж таки з усвідомлення того факту, що Європейський Союз та Рада Європи — це дві різні організації. В оригіналі цього документу (знайти його можна за адресою http://www.ispai.ie/DR%20as%20published%20OJ%2013-04-06.pdf) мова йде не про Раду Європи, а про Раду Європейскього Союзу (за винятком згадок про Конвенцію Ради Європи з кіберзлочинності та Конвенцію Ради Європи про захист даних). Хоча і Рада Європи ухвалила багато дуже важливих документів, в тому числі і стосовно боротьби з розповсюдженням шкідливого контенту в Інтернеті. Проте, на жаль, ці документи українською взагалі не перекладені. Незважаючи на те, що Україна є членом Ради Європи і рішення цієї організації є обов’язковими для виконання.

Поиск